RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO  lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.

W związku z tym chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Fish-Baits Piotr Rogiński Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Fish-Baits Piotr Rogiński z siedziba w Warszawie ul. Goworowska 3/48, 03-353 Warszawa. Twoje dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (faktury, dokumentacja księgowa).

 

Jako Fish-Baits Piotr Rogiński. możemy gromadzić Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (Dane osobowe), w szczególności:

 

– imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 

Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy firmy lub wypełnianie obowiązków ustawowych.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku celach:

 

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz sprzedaży oferowanych przez nas towarów, w tym w szczególności czynności wynikających z zawartej umowy, wystawiania faktur, realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 

– realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

 

– ochrony praw Fish-Baits Piotr Rogiński zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu Fish-Baits Piotr Rogiński ,

 

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji technicznych i handlowych.

Fish-Baits Piotr Rogiński mogą przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 

  1. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Fish-Baits Piotr Rogińskiw rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Fish-Baits Piotr Rogińskimoże przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe, informatyczne i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Fish-Baits Piotr Rogiński umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Fish-Baits Piotr Rogiński,

 

  1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy np. organom podatkowym i organom ścigania, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Fish-Baits Piotr Rogiński stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez nas i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi na działanie Fish-Baits Piotr Rogiński do właściwego organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 

  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

 

  1. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.

 

  1. żądania usunięcia Danych osobowych (?prawo do bycia zapomnianym?), o ile Dane są już zbędne dla celów, w których zostały zebrane, a nie zachodzą okoliczności przewidziane prawem dla dalszego ich przetwarzania,

 

  1. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;

 

  1. przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące (np. w celu przekazania innemu dostawcy usług),

 

  1. sprzeciwu; wobec przetwarzania Danych w celu marketingu bezpośredniego albo dotyczącego przetwarzania Państwa Danych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Fish-Baits Piotr Rogiński, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją.

 

W celu realizacji swoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu mogą Państwo kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@bigcover.pl albo tradycyjną pocztą na adres:. Fish-Baits Piotr Rogiński ul. Goworowska 3/48, 03-353 Warszawa.